top of page

SIM4MTRAN

Η εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας στον τομέα των μεταφορών έχει οδηγήσει στην
εμφάνιση νέων μορφών αστικής κινητικότητας, οι οποίες διαφοροποιούνται από τη συμβατική
μετακίνηση του ιδιωτικών οχημάτων. Ειδικότερα η «μικροκινητικότητας» (ηλεκτρικά ποδήλατα
πατίνια, μονότροχα, αμαξίδια ΑΜΕΑ, κλπ) έχει τη δυνατότητα να προσφέρει αποδοτικές
υπηρεσίες και βελτιωμένη προσβασιμότητα οπότε και να υποστηρίξει ένα βιώσιμο σύστημα
κινητικότητας. Παρόλα αυτά, η ραγδαία επέκταση μέσων μικροκινητικότητας εγείρει ενστάσεις
που αφορούν στην ασφαλή χρήση και στις παράπλευρες (λειτουργικές και οικονομικές)
επιπτώσεις των μέσων μικροκινητικότητας. Συνεπώς, η εισαγωγή της μικροκινητικότητας
απαιτεί ολοκληρωμένο συγκοινωνιακό σχεδιασμό, σύμφωνα με το οποίο αυτά θα λειτουργούν με επιτυχία και ασφάλεια για όλους τους μετακινούμενους Σε αυτό το πλαίσιο, ο απώτερος στόχος του έργου SIM4MTRAN έγκειται στο όραμα να συμβάλει σε ένα «πράσινο και βιώσιμο» μεταφορικό σύστημα σε αστικό περιβάλλον με την ενσωμάτωση καινοτόμων λύσεων κινητικότητας. Το έργο εστιάζει στις δυναμικές σχέσεις μεταξύ των μέσων μικροκινητικότητας και των άλλων μεταφορικών μέσων ως μέρος της συνολικής αστικής κινητικότητας. Η κατανόηση λοιπόν αυτών των δυναμικών είναι το πρώτο βήμα για το σχεδιασμό και την παροχή καλύτερων λύσεων σχεδιασμού μεταφοράς. Έτσι, το έργο SIM4MTRAN στοχεύει στην ανάπτυξη ενός νέας γενιάς εργαλείου σχεδιασμού μεταφορών, το οποίο θα είναι ικανό να προσομοιώσει τη δυναμική της μικροκινητικότητας και να επιτρέψει στις αρμόδιες αρχές να σχεδιάσουν βιώσιμα συστήματα μεταφορών.
Το SIM4MTRAN θα αναπτύξει ένα μοντέλο προσομοίωσης κυκλοφορίας ανοικτού κώδικα για
μικροκινητικότηας, το οποίο θα προσομοιώνει τις αλληλεπιδράσεις των μέσων και θα αξιολογεί
τις επιπτώσεις τους. Το μεθοδολογικό πλαίσιο αποτελείται από πέντε βασικά βήματα:
κατανόηση του συστήματος, προσδιορισμό του προβλήματος, ανάλυση της έρευνας
συστήματος, σχεδιασμός μοντέλου, και εφαρμογή και αξιολόγηση του μοντέλου. Το
αναπτυχθέν μοντέλο προσομοίωσης, το οποίο θα στηριχθεί σε μοντέλα πρακτόρων (agent
based models) και θα δύναται να χρησιμοποιηθεί για μικροσκοπική προσομοίωση, θα επιχειρεί
να περιγράψει λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας και την αλληλεπίδραση
ανάμεσα στους πράκτορες του συστήματος και να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις
επιπτώσεις τους. Η πολυπλοκότητα του έργου έγκειται στην προσομοίωση των ροών
κυκλοφορίας λόγω των διαφορετικών μέσων μεταφοράς, ιδίως εκείνων για τα οποία τα
χαρακτηριστικά τους διαφέρουν σημαντικά.
Το έργο θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις των ΗΠ, εξετάζοντας βασικούς δείκτες απόδοσης της
βιωσιμότητας. Από την άποψη της πολιτικής των μεταφορών, οι εξεταζόμενοι δείκτες θα
αξιολογούν την κινητικότητα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Όσον αφορά τους ιδιώτες, οι δείκτες θα αξιολογούν το κόστος μετακίνησης. Η αξιολόγηση αυτή στοχεύει στο να εξετάσει εάν τα ΗΠ μπορούν να αποτελέσουν μέρος της βιώσιμης κινητικότητας κάτω από
συγκεκριμένες προϋποθέσεις, χωρίς να κωλύουν την αποτελεσματικότητα των αστικών
μεταφορών.
Για να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου θα πραγματοποιηθούν εφαρμογές μικρής κλίμακας για να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις και οι επιπτώσεις των ΗΠ. Το μοντέλο SIM4MTRAN θα
επικυρωθεί σε διαφορετικά σενάρια για την πόλης της Αθήνας. Τα σενάρια θα προσομοιώνουν
το σχεδιασμό των ΗΠ υπό διαφορετικές συνθήκες, όπως της αντικατάστασης μοτοσικλετών, χρήσης αποκλειστικών λωρίδων ή κοινόχρηστου χώρου κυκλοφορίας, διαφορετικών ορίων ταχύτητας, κλπ. Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη ενός οδηγού σχεδιασμού ΗΠ για συγκοινωνιολόγους μηχανικούς.
Συνολικά, το έργο SIM4MTRAN θα 1) Επεκτείνει τη γνώση σε ολοκληρωμένα μοντέλα προσομοίωσης μεταφορών, 2) Αναπτύξει, δοκιμάσει και εφαρμόσει μοντέλα πρακτόρων στις μεταφορές, και 3) Συνεισφέρει στη διαμόρφωση πολιτικών μεταφοράς για το σχεδιασμό μέσων μικροκινητικότητας σε αστικές περιοχές.

The introduction of IT technologies in transportation has led to developing new forms of urban mobility, which differ from traditional modes. In particular, micromobility can offer efficient transportation services, enhanced accessibility and support sustainable mobility.
However, the rapid expansion of micromobility raises safety, operational and economic
concerns. In this context, the introduction of micromobility requires comprehensive
transportation planning for achieving safe and efficient operations for all travelers in urban
areas.
The motivation behind the SIM4MTRAN project lies into contributing to the 'greening and
sustainability' of urban transportation systems by integrating innovative transportation
mobility solutions. Its focus is on the dynamics of micromobility as part of the overall urban
transportation mobility. Understanding these dynamics is the first step towards planning and offering improved transportation planning solutions.
SIM4MTRAN aims at developing new generation transportation planning tools, which will be
capable of modeling the dynamics of micromobility, and enabling authorities to lead the transition to a sustainable transportation system.
SIM4MTRAN will focus on building open source agent-based traffic simulation tools for
micromobility, mainly for modeling user interactions and assessing the impacts of innovative mobility concepts (i.e. electric scooters). The methodological framework consists of five core steps namely: system understanding, problem definition, system research analysis, model design, and model demonstration and evaluation. The resulting model will integrate activity-based models allowing for micro-scale simulations. Microscopic models are capable of
describing the behavior of individual agents and their interactions at a local level, but have
the purpose of ultimately providing information about impacts. Complexity is added to the
task of modelling traffic flows by the presence of diverse transportation modes, in particular
those for which the units differ widely in size, potential for movement and behavior.
The project will assess the impacts of micromobility by considering Key Performance
Indicators (KPIs) that cover the sustainability interests. Under a public policy perspective, the
considered KPIs evaluate mobility, environmental impacts. In terms of private interests, the KPIs cover costs for driving. This evaluation aims at clarifying if micromobility may represent a sustainable mobility policy under specific boundaries, by leading to better environmental, social and economic impacts and not hindering the operational efficiency of urban transportation activities.
Small-scale tests will take place to understand micromobility requirements and impacts. The
SIM4MTRAN model will be validated on several city-scenarios in Athens, Greece, related with
the introduction of ES under different conditions, including replacement of conventional motorbikes, dedicated lanes and shared space, varied speed limits, etc. The results will be used to provide a micromobility planning guide for transportation professionals under diverse conditions.
Overall, the SIM4MTRAN project will 1) Extend the state-of-the-art in integrated transportation simulation models, 2) Develop, test and apply agent-oriented software engineering approaches in transportation, and 3) Contribute to the formulation of
transportation policies for supporting micromobility planning in urban areas.

68147600_logo.jpg
68147600_banner.jpg
bottom of page